پییریدین یک ترکیب ارگانیک هتروسیکلیکی معطر است که مشابه با پیریدین است. یکی از سه دیازین (هتروسیکلیک شش عضو با دو اتم نیتروژن در حلقه) دارای اتمهای نیتروژن در موقعیت 1 و 3 در حلقه است.: 250 دیازین های دیگر عبارتند از پریزین (اتم های نیتروژن در موقعیت های 1 و 4) و پیریدازین (اتم های نیتروژن در موقعیت 1 و 2). در اسیدهای نوکلئیک، سه نوع هسته های هسته ای، مشتقات پرییمیدین هستند: سیتوزین (C)، تیمین (T) و اوراسیل (U).

نمایش همه 9 نتایج