ترکیب شیمیایی یک ماده شیمیایی است که متشکل از مولکولهای یکسان (یا مولکولهای تشکیل دهنده) تشکیل شده از اتمها از بیش از یک عنصر است که توسط پیوندهای شیمیایی نگهداری می شوند. یک عنصر شیمیایی که به یک عنصر شیمیایی مشابه متصل است یک ترکیب شیمیایی نیست زیرا تنها یک عنصر، نه دو عنصر متفاوت، درگیر است.

چهار نوع ترکیبات وجود دارد، بسته به اینکه چگونه اتم های تشکیل دهنده آن با هم نگهداری می شوند:

مولکول ها توسط اوراق قرضه کوانتومی برگزار می شود
ترکیبات یونی توسط اوراق قرضه یونانی نگهداری می شود
ترکیبات بین فلزات با هم توسط اوراق قرضه فلزی برگزار می شود
مجتمع های خاصی با هماهنگی اوراق قرضه کوانتومی برگزار می شود.

نمایش 1-12 of 32 نتایج