Heterocycles در همه جا در طبیعت، با استفاده از چند منظوره صنعتی، و در تمام جنبه های زندگی ما است. در طبیعت آنها به شکل های مختلفی ظاهر می شوند و دارای اهمیت بیوشیمیایی بسیار بالایی هستند - "مولکول های زندگی". کاربرد های هتروسیکل هایی که از شیمی، زیست شناسی، پزشکی، کشاورزی و صنعت استخراج می شوند، لژیون هستند.
یک ترکیب هتروسیکلیک یا ساختار حلقه یک ترکیب چرخه ای است که دارای اتم های حداقل دو عنصر مختلف به عنوان اعضای حلقه آن است. شیمی هیدروسیکلیک شاخه ای از شیمی آلی است که با سنتز، خواص و کاربردهای این هتروسیکل ها برخورد می شود.
نمونه هایی از ترکیبات هتروسیکلی شامل تمام اسیدهای نوکلئیک، اکثر مواد مخدر، اکثر زیست توده (سلولز و مواد مرتبط) و بسیاری از رنگ های طبیعی و مصنوعی

نمایش 1-12 of 21 نتایج