آسئیدین یک ترکیب آلی هتروسیکلیک اشباع شده حاوی سه اتم کربن و یک اتم نیتروژن است. این یک مایع در دمای اتاق با بوی قوی آمونیاک است و در مقایسه با اکثر آمین های ثانویه قوی است.
آئیدیدین و مشتقات آن از نقوش ساختاری نسبتا نادر در محصولات طبیعی هستند. به طور قابل توجهی، آنها یک جزء کلیدی اسید فوزوئین و پنراسیدین هستند. شاید فراوان ترین آسیتیدین حاوی ترکیبات طبیعی است که اسید آسئیدین-2-کربوکسیلیک اسید است که یک پروتئین غیر پروتئین زایی است.

نمایش همه 4 نتایج