بلوک های ساختمان برای کشف مواد مخدر

تصاویر وب سایت APIMO

بلوک های ساختمان برای کشف مواد مخدر

APICMO برای کشف مواد مخدر یک راه حل شناختی مبتنی بر ابر است که دانش و اطلاعات علمی را تجزیه و تحلیل می کند تا ارتباطات شناخته شده و پنهان را نشان دهد که می تواند احتمال پیشرفت علمی را افزایش دهد.

این پلت فرم به پژوهشگران اجازه می دهد تا با ارائه تصویری دینامیکی، پیش بینی های حمایت شده از مدارک و پردازش زبان طبیعی آموزش دیده در حوزه علوم زیستی، فرضیه های جدیدی تولید کنند.

APICMO برای کشف دارو می تواند شناسایی نامزدهای جدید دارو و داروهای جدید دارو را با استفاده از پتانسیل داده های بزرگ را سرعت بخشید.